Boek online
of bel voor een afspraak

Tel: 0341-455 161

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beautycare

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautycare,
hierna te noemen: BC, en een cliënt waarop BC deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken.

2. Inspanningen BC
BC zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand
der wetenschap. BC zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten
over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur,
voorafgaande aan de afspraak aan BC melden.Dit mag ook via inspreken op het
antwoordapparaat met tijdsvermelding !!!! Indien de cliënt deze verplichting niet of niet
tijdig nakomt, mag BC 50% van het gehele honorarium voor de afgesproken
behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de
afgesproken tijd in de salon komt, mag BC de verloren tijd inkorten op de
behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien
minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan BC de
afspraak annuleren en 50% van het gehele afgesproken honorarium berekenen. BC
moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur,
voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
BC vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon.
De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de
aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van
de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te
voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet BC vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan
de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de
behandelingen. BC neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een
geautomatiseerd systeem. BC behandelt de vertrouwelijke gegevens van de
cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BC zal
gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
BC is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de
cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De
geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, BC verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te
verstrekken.

7. Aansprakelijkheid.
BC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de
specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie
over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of
vrijetijdsbesteding. BC is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of
beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de
salon.

8. Beschadiging & diefstal
BC heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt
meubilair, apparatuur of producten beschadigt. BC meldt diefstal altijd bij de
politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo
spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden
aan de eigenaar van BC en de behandelende specialiste. BC moet
de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is,
zal BC de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit
inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk
kenbaar maakt. Indien BC en klager niet tot overeenstemming kunnen komen,
kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde
normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft
vertonen, heeft BC het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren
onder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht
van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene
voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds
de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
komen van de overeenkomst.